A Khalsa Press Publication, ISSN: 1930-0107

PANTHIC.org


"ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਫ਼ਰ ਤੋਲਣ ਵਾਲੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੋਧਣਾ ਹਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤਿਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਾਂ।"
- Bhai Ranjit Singh (Jathedar Sri Akal Takht Sahib)

Selections and Free Translations The Dasam Grantham of Gobind Singh

Author/Source: Prof. Puran Singh

From Vachitar Natak

I came down from the Remount mountain of Seven Horns of Snow, where I lay in sleep of power and love in the Pure Being.
The Beloved has sent me down; and I come, my being still pierced with the mystic light of His holy feet!
There is a pang of ecstasy in me, the pang of an ever-awakened Vision of the Divine. I have seen Him, for me the life is self-realized!
Do not call me God, I am His man come on earth to see the Fire-works of His creation!
I think of Him who devours both Time and Space. He is looking at me,and I do as His looks beckon me to do.
I come singing His Nam, and I go sowing the seeds of the Eternal.

Readings from Akal Ustat

I seek safety in Him!
I seek safety in Him Who is the Steel of the Blood of centuries!
I seek safety in Him, Who is the Heart of all ages!
I seek everlasting safety in Him Who is the Iron of life.
I bow down to Him Whose form is the Eternal Unity.
The one that meets us everywhere on land and in water!
The one dwelling above Time and Space, whose Aura is all the teeming life that is filling the fourteen Regions of the created worlds;
I bow down to the Divine Life that is manifest in the moving little ant and the elephant alike, and blesses the poor and the rich alike;
The Inscrutable One who is the Knower in the lifethrob of every heart,
The one that is Himself transcends all expressions, and is undescribed by all descriptions.
I bow down to Him from whom the floods of the life rolling come, and into whom all go and rest again;
Where the past, the present, and the future are mere fiction.
And one little moment of devotion spent with Him is a whole Eternity.
I bow to him who is awakened consciousness, and who is the whole unconscious Self that sleeps without waking;
Here He giveth without limit, and there He taketh away!
Here He putteth His hands out asking as a beggar for alms and there He standeth at every door as the indefatigable Giver with His hands full to give away His all;
Here He follows the rulings of the Vedas, and there He disobeys them entirely; here He is the Infinite Appearance, and there He is All-silence
- indistinguishable from Nothing; and the Ever-Unknown, the Unknowable! I bow to Him
Whom I see here as a warrior fully armed, and there a scholar seeking pure knowledge;
Who eats wind and fire here, Who fettered in the love of woman there!
Who is the gods and goddesses,
Who is both the Black and the White;
The Dweller in the fortress of Dharma Who goes forth and is everywhere!
He is the Vow of celibacy, and He is the amorous Passion.

Nath (Lord)!
Thou art the Hindu, the Moslem, the Turk, and the Feringhi!
Thou art the Persian, the Sanskritan, the Arabian;
Thou art the poet, the skilled dancer. The Songster Supreme.
Thou art the Speech; and Thou art the Avdhuta the Adept.
Thou art the Warrior clad in shining armour, and thou art the peace Supreme!
Thou art man, woman, child and God!
Thou art the Flute-player, the Herdsman that goes grazing His dumb cows!
Thou bestowest love, and Thou givest
Thyself to all!
Thou art the protector of life and the giver of all prosperity.
Thou art the cure of sorrows and suffering;
Thou art the net of charms of youth, and high summit of all fulfilment!
Thou art the form of a beautiful Princess and thou art the emaciated form of the Brahmachari with the wooden beads hanging from his neck!
Thou art the Muezzin that cries from the roof of the Mosque, the Yogi that lies wrapt in silence of deep thought, unthinking in the soul-lit caves.
The Verdes art Thou, and the Quran! In all shapes and everywhere, Thou art dear to me; in every form Thou art Thyself!
Thou art my vow; my Dharma; my beginning, and my end!

Reading from the Hymn of Salutations. Jap ji

I salute Him Whom none can name,
Whom none can enshrine in clay,
She Pure Being, the Spirit of Eternity,
The Beauty of Life past all measures!
The Iridescent Soul: beyond all colour, and raiment, and caste, and race;
Whom even the gods name by non-naming, and so do the tiny blades of grass praise Him!
My salutations to Him, the Naked, through the colour and clothes of His Creation!
I salute Him whom no waters can ever wet,
Whom no sky doth cover;
The Ever-unstained by deeds and doings;
Who holds the orbs of heaven in His hands, and who Himself stands on nothing!
In whom life touches no-life, science no-science, light and darkness are one, knowledge and ignorance both meet, pain and pleasure are not distinct, Dharma is A-Dharma, scriptures, non-scriptures and worlds, no-worlds!

I salute Him,
The child in children,
The Orb in rolling orbs,
The Indra in Kings,
The beauty in kings, slaves and saints!
The great Fire, the great Seed, the great Unknown!
I bow to Him from Whom all things come,
lnwhom all things are,
To Whom all things return.
The ancient Yogi, the Adept, the gem of charm!
I salute the Song,
The Skill of Perfection,
The Rhythm of Harmony of the Immeasurable -
Where the depths of rapturous Silence lie on the heights of holy chanting!
I salute that Stranger, whose eyes fascinate everyone!
The Figure of Renunciation, the Figure of Illumination!
The Man of Beauty, Joy, and Mystery,
The Ever-undescribed, the All-described,
With whose Names the pages of Creation are full.
I salute the Mother of Worlds,
I bow to the Knowledge Absolute;
The Kind One Who always thinks of us;
Who gives Love, light and life; and Who counts not!
The Speech of our speech, the Mind of our mind,
The soft, soft Light, the Ambrosia of Immortality!
Salutations to the Pure Being!
The Beginningless Beginning, the Infinite at all points;
The Self-absorbed, Unconscious-conscious Avdhuta
Supreme, that is seated everywhere as the Soul of all, deluging everything with His love!
Who overwhelms all living things with goodness, The One, the Many, and the One again!
My Gobind, my Makand, the Million-hearted, the Infinite Mind, my Han, my Beloved!
The Sea of million-waves, the One Mai unportioned by all-Difference. The Beautiful Transience, and Transcendent Permanence!
The Sweet Sad One who hath no cares! Salutations to the Dharma, the light of goodness!
Salutations to the B'eloved beyond all namings!
Salutations to the Splendor of Soul!
Salutations to the Kind One Who is always with us
Who is Glory Infinite, Glory! Glory!
Everywhere

To His Disciples
(Gathered from all over the Master's Writings.)

Has the Truth I gave you yesterday lost its charm for you? Each one of you must find it for himself again. There is nothing worth knowing but the Truth I have been telling you ever since time began.

You have not understood the sweetest song I have been singing to you in my last nine Incarnations. I did not mean that you should turn the only Truth of life again into a dead creed. I give you now these songs and leave you alone. These songs are my body and the living Temple of the Disciples. These hymns will be the Voice of the Guru to His Disciples. I name my successor when I name to you these Songs, as Guru Granth".

I am the hearth-fire that gathers the night-bitten round its glow, and clothes the pilgrims of eternity with the mantle of flame. As they sit by me, I teach them the secrets of the hidden life.

I am the light that cures blindness. I heal the wounds of darkness. I am the Inspiration of Power. I make the sparrows of love destroy the eagles of hatred.

I lift my quiver off the shoulders of the sun, and I strike with my gold tipped arrows the gloom of centuries.
I wrench my sword from the blue sky, and I utter my prayers as I smite the cords of ignorance that bind you.
When I see them leading helpless brings bound hand and foot to the place of execution to be slaughtered there to appease the ghosts of night, I rise and scatter the ghosts.

I carry the Hawk of White Plumage perched on my wrist, and in its claws is the bird of time.
I am the ever-lit T6rch that goes on lighting the lamps of life.
I open new kingdoms for you; I start new dynasties for you, where there is no pain.

I am He whom you cannot forget.
come with a cleaving sword in my hand, and bring the day for you in its flash.
I am Truth, but I bear no resemblance to descriptions they give of me to you in books.
I come. Truth is God, and we are of God; and the triumph is of Truth, and we are of Truth. If the mountains do not move aside, they will sink with grief; if the rivers do not · part and give a passage, they will dry up, when I chant my song of the Sword that God first flung into space out of Himself.

Do not come to me with offerings of bowers and sweets, bring me the blood of my ancestors. I will rise and offer myself to the people with a drawn sword in my hand.
Saffron-dyed garment of joy, and I will dissolve that Fire of Heaven in your blood before which the sun and moon melt in submission. You are the Chosen, the Divine Khalsa (the King's own).

Cobblers! Tanners! Weavers! Washer men! Brewers! Heavy laden Laborers! Farmers! Come, take this Divine Light from my hands. It is for you, and you alone. It is the ancient Light of the Knowledge of God. Hold, it is your soul. Meditate on this supreme flame, and live in this day; gleam, for this is Love. All else is illusion and death. The Master song is life, His Nam is immortality. As long as it burns unflickering in you, you are the kings of righteousness - the Khalsa.

Man is one, God is one. Love is one. One with the inner Light, one with Truth, one with Love; live in the Silence and the Sound of Nam. You are the sons of the Khalsa.

All else is false and unsteady but that Light lit in your soul. He lives who loves; none else. Turn back within yourself, love the good, and hoard the abundance of Simran - thus shall you cut as under the Noose of Yama, and win the freedom of the Immortals.

Has the Truth I gave you yesterday lost its charm for you?

Each one of you must find it for himself again. There is nothing worth knowing but the Truth I have been telling you ever since time began


1 Comments

  1. kartar singh sandhu united kingdom November 16, 2009, 5:11 am

    Very good article and very informative too.

    Reply to this comment
 

Disclaimer: Panthic.org does not necessarily endorse the views and opinions voiced in the feedback from our readers, and cannot be held responsible for their views.

Background and Psyche of Anti-Sikh Events of 1984 & the RSS : Video Interview with Bhai Ratinder Singh

Akaal Channel's interview with Panthic.org Senior Editor Bhai Ratinder Singh regarding anti-Sikh events in 1983, and 1984 in Indore Madhya Pardes and the RSS Psyche
Read Full Article


RECENT ARTICLE & FEATURES

ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅਦੁੱਤੀ ਯੋਧਾ - ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ‘ਦਿੱਲੀ’

 

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਈ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਵਤੀਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਤੁਰ ਪਏ ਸਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਵੀ ਥਰ੍ਹ ਥਰ੍ਹ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ...

Read Full Article

Sant Giani Baba Mohan Singh Ji - Head of Bhinder Kalan Samperdai Passes Away

 

Sant Giani Mohan Singh Ji, the saintly centenarian head of the Bhindra Samperdai, has attained Akal Chalana, leaving his mortal body to merge with Akal Purakh Sahib. The revered Giani Ji headed the religious seminary (Taksal) for over half a century. ...

Read Full Article

Operation Blue Star: The Launch of a Decade of Systematic Abuse and Impunity

 

In June 1984, the Indian Army attacked Harmandir Sahib, popularly known as the Golden Temple, as well as over 40 other gurdwaras (Sikh places of worship) throughout Punjab. The attacks, codenamed “Operation Blue Star,” killed thousands of civilians trapped inside the gurdwaras. This assault marked the beginning of a policy of gross human rights violations in Punjab that continues to have profound implications for the rule of law in India....

Read Full Article

ਜਾਪੁ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਛੰਦ-ਵਿਧਾਨ

 

ਜਾਪੁ ਸਾਹਿਬ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਆਰੰਭਿਕ ਰਚਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ’ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿਤ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੰਦ-ਗਤ ਵਿਵਧਤਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਛੰਦ-ਬੱਧ ਵਿਵਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚਾ ਗ੍ਰੰਥ ਇਕ ਸੌ ਚਾਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਛੰਦ-ਰੂਪਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਸਮੁੱਚੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚ ੧੪੦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਛੰਦ-ਰੂਪ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਵੰਨਗੀ ਪੱਖੋਂ ਮਾਤ੍ਰਿਕ, ਵਰਣਿਕ ਅਤੇ ਗਣਿਕ ਤਿੰਨਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਛੰਦ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹਨ। ...

Read Full Article

ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ : ਭਾਸ਼ਾਈ ਰੂਪ

 

ਹੱਥਲੇ ਪਰਚੇ ਵਿਚ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਆਕਰਨਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਜਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੱਧਕਾਲ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕਿਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਤਹੀ ਅਵਲੋਕਣ ਗੁਰਮੁਖੀ ਔਰਥੋਗ਼੍ਰਾਫ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਇਸ ਰਚਨਾ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਔਰਥੋਗ਼੍ਰਾਫ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।...

Read Full Article

ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ : ਸੁਰਤ-ਸੰਚਾਰ

 

ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਿਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪਹਿਰ ਗਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਭਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਗਉਡ਼ੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਸਿਰਜਤ ਜਾਂ/ਅਤੇ ਸੰਪਾਦਿਤ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦਾ ਆਰੰਭ ਆਦਿ ਜੁਗਾਦਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਵਾਲੇ ਸਲੋਕ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਰਣਨ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਖਾਂ ਦੀ ਮਣੀ ਹੈ...

Read Full Article

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ : ਕਾਵਿ-ਕਲਾ

 

ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਕੀ ॥ ਪਾਤਸਾਹੀ ੧੦ ॥ ਪ੍ਰਿਥਮ ਭਗੌਤੀ ਸਿਮਰਿ ਕੈ ਗੁਰੁ ਨਾਨਕ ਲਈਂ ਧਿਆਇ ॥...

Read Full Article

ਪੁਸਤਕ ਸਮੀਖਿਆ - ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ

 

ਲੇਖਕ ਐਸ.ਐਮ.ਮੁੱਸ਼ਰਿਫ਼ ਸਾਬਕਾ ਆਈ.ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੁਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੋਜੀ ਲੇਖਕ ਵਜੋਂ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਭਰਪੂਰ ਕਲਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪਲੇਠੀ ਕਿਤਾਬ ''ਕਰਕਰੇ ਦਾ ਕਾਤਲ ਕੌਣ?, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚੇਹਰਾ'' ਲਿਖ ਕੇ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇਸ਼-ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। | ...

Read Full Article

ਰੰਘਰੇਟਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬੇਟਾ : ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਚਿਤਰਿਆ ਭਾਈ ਜੈਤਾ

 

ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੂੰ 'ਰੰਘਰੇਟਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬੇਟਾ' ਕਹਿ ਕੇ ਵਡਿਆਇਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਰਾਤਰ ਚਿੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜੈਤਾ, ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਇ ਨੂੰ ਨੌਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੀਸ ਭੇਂਟ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉੱਘੇ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਚਿੱਤਰ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਉੱਭਰੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਰਚਨਾ।...

Read Full Article