A Khalsa Press Publication, ISSN: 1930-0107

PANTHIC.org


"ਲੱਗੀ ਧਮਕ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅੰਦਰ, ਦਿੱਲੀ, ਆਗਰੇ, ਹਾਂਸੀ ਹਸਾਰ ਮੀਆਂ। ਬੀਕਾਨੇਰ, ਲਖਨਊ, ਅਜਮੇਰ, ਜੈਪੁਰ, ਪਈਆਂ ਭਾਜੜਾਂ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਪਾਰ ਮੀਆਂ। ਚੱਲੀ ਸਭ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ, ਨਹੀਂ ਦਲਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਸ਼ੁਮਾਰ ਮੀਆਂ। ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਅਟਕਣਾ ਈਂ, ਸਿੰਘ ਰਹਿਣਗੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੀਆਂ।(੬੩)"
- Shah Mohammed (Jangnama)

Sarblohee Jathedar Baba Gurbaksh Singh Jee

Author/Source: Translated by Admins Tapoban.org

Introduction

Baba Gurbaksh Singh jee was a very well known and respected Singh, who had the honour of being martyred while defending Sree Darbaar Sahib.

Baba jee was of village Leel and had received amrit at Sree Amritsar Sahib, due to the inspiration of Bhai Manee Singh jee.


About Baba Jee

Baba Gurbaksh Singh was always dressed in blue baaNaa and kept a very strong rehit. He would awake at amrit vela and do ishnaan and while reciting baaNee, would tie his dumalla. Baba jee loved Sarbloh, he would offer his respect to his sarbloh shastars i.e. kirpans, chakars, toRaas (metal cable tied around dastaar), kaRas, etc and then put them on. He would finally put on a mala of sarbloh around his neck and also many sarbloh kaRas and simarnaas. Baba jee's dastaar also had many toRaas tied into it. He would also wear a sarbloh armour.

ਸਵਾ ਪਹਿਰ ਨਿਸ ਕਰੈ ਸ਼ਨਾਨ I ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇ ਖੜ ਪੱਗ ਬਧਾਨ I

ਸਰਬ ਲੋਹ ਕੀ ਪੂਜਾ ਕਰੈ I ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਸ਼ਸਤਰ ਫੜੈ I੩I

ਸਰਬ ਲੋਹ ਗਲ ਮਾਲਾ ਪਾਵੈ I ਕੰਗਣ ਸਿਮਰਨ ਲੋਹ ਸੁਹਾਵੈ I

ਲੋਹ ਚਕ੍ਰ ਲੋਹ ਤੋੜੇ ਧਾਰੈ I ਸਰਬ ਲੋਹ ਕੀ ਰਖਯ ਉਚਾਰੈ I੪I


Other features Panth Parkash mentions about the way Baba jee looked was that he wore a very long 1.5 yard kacherra and always kept a long stick with him.

Every amrit vela then, after dressing himself in his baaNaa, Baba jee sat in the divaan at Sree Akaal Takhat Sahib. It did not matter who came to meet him, whether a powerful Sardar or a lowly peasant, he greeted all people in the same way and with the same respect. He had absolutely no worldly aspirations or greed.

Whenever there was a battle, Baba jee would always go and confront the enemy. He would take the Nishaan Sahib himself and advance. With the beat of the nagara, Baba jee used to be in the forefront to confront the enemy.


Abdali's Oppression and the Khalsa Scatters

The Khalsa had scattered when Ahmed Shah Abdali brought his army through the Punjab. Some Singhs went to the mountains where they were looted by the mountain-people; others went and hid around the rivers where they were not only looted but also attacked by lions and other animals. Those Singhs who decided to stay in Majha and not retreat were turned over to the Afghans by traitors and informers. In Malwa, the Singhs also fared no better and had to go from house to house like beggars.

At Sree Amritsar, the Sarbat Khalsa gathered one day and after the night divaan, decided to abandon Sree Amritsar and leave together for Malwa.


Baba Jee Offers His Shaheedee

Baba Gurbaksh Singh then rose and addressed the Singhs and said, "Is there any Singh in the Panth today, who would fight with the Afghans and sacrifice his head and then go to Dargah and with his sacrifice have Karta-Purakh listen to his request and ensure the Chardi Kala of the Panth? One who could do ardaas to Karta-Purakh and bring an end to these dark days? Is there any Singh who is so determined and is such a devotee of naam and one who is so strong in rehit? Is there anyone who will give his life for the rest of the Khalsa and with his sacrifice be able to wipe out the enemy?" [It is said that when the enemy kills a bhagat of Vahiguru, the bad karma of committing such an act results in the enemy also being wiped out. Baba jee was asking if there was such a bhagat in the Panth who could give such a sacrifice].

"ਹੈ ਕੋਉ ਸਿੰਘ ਇਸ ਪੰਥ ਮਝਾਰੀ I ਲਾਇ ਸੀਸ ਕਰੈ ਦਰਗਹਿ ਪੁਕਾਰ I ਸੋ ਪੁਕਾਰ ਉਸ ਮੰਨੈ ਕਰਤਾਰ I੨੩I
ਹਠੀਆ ਤਪੀਆ ਜਪੀਆ ਜੋਇ I ਰਹਤਵਾਨ ਸਚਿਆਰ ਭੀ ਹੋਇ I

The Singhs listened to Baba Gurbaksh Singh and replied, "Baba jee, is there any Singh better for this than you? There is no one with more kamaiee. No one else has the power to abandon their body and go to Dargah like you do. No one else's request will be more acceptable to Vahiguru than yours."

Baba jee listened to these words and then bowed his head and agreed to the request.

Baba jee then called out, "I want to be Shaheed! If there is any other Gurmukh who wishes to come with me to Dargah, then let them also come. When there is a marriage, the groom goes with his Sarbaalha (best man) and with a large baraat (marriage party). I am going to marry the bride of Death. Are there Singhs who would be my Sarbaalhas?"

Hearing Baba jee's call, many Singhs rose and stood with Baba jee. They said, "We were waiting for your call. With your permission we will be your Sarbaalhas."

Seeing these Singhs stand, many more Singhs also rose and said "then we all will come with you in the baraat!"

Baba jee then adressed all the Singhs and said, "Khalsa jee! You have all agreed to join my wedding party. We will give our heads in this Dharam Yudh and in this way we will be married. We will get Shaheedee and Guru Sahib will give us all Kingships. No, even bigger rewards than kingships. That Singh who gives his head in battle will be the King of Kings. "


The Singhs Prepare for The "Wedding"

By this time, Ahmed Shah Abdali had arrived in Lahore. He was preparing to go to Delhi when he heard about the gathering of the Khalsa at Sree Amritsar. He decided that on the way to Delhi, he would stop at Sree Amritsar and slaughter all the Sikhs.

Hearing of the advance of Abdali, some of the cowards who had remained at Sree Amritsar with Baba jee ran away. Baba jee also encouraged them to leave and said "Go! Leave now, otherwise we won't let you leave later!"

Only a few Singhs remained now. The remaining Singhs were all chardee kala naam abhyaasee Gursikhs. They prepared for their death like a groom prepares for his wedding. They all had new cholas sewn. Some decided to sew blue, and others wore white and others kesree. They gathered in front of Sree Akaal Takhat Sahib and eagerly awaited the enemy.

ਬਸਤਰ ਸ਼ਸਤਰ ਪਹਿਰ ਸਿੰਘ ਭਏ ਤਬੇ ਸਵਧਾਨ I ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪਗ ਧਰ ਧਯਾਨ I੩੭I

They would stand on their toes to see if the enemy was yet visible on the horizon. They were discussing how they would give their Shaheedees and then in Dargah would stop the Afghan attacks forever.

The day the Afghans were expected to attack, the Singhs all rose at amrit vela. They began to prepare like it was their wedding day. They sprinkled themselves with attar and rose scents, and rubbed sandal paste on their bodies. As they did this, they sang "GhoReeaa(n)" shabads from Sree Guru Granth Sahib. They then bathed in Sree Amritsar Sahib and then gathered at Sree Akaal Takhat.

Baba jee was looking very impressive in his new dress. He was wearing a blue chola over his new kacherra and was wearing a very tight dumalla, which was tied especially for battle. The dumalla had many chakars and kirpaans tied into it. The Singhs then gathered and offered obeisance to Sree Guru Granth Sahib. After reading 5 pauRees of Anand Sahib and doing ardaas

The Singhs distributed Degh and then as a group left for darshan of Sree Darbaar Sahib.

The group of Singhs was led by a Nishaan Sahib and nagaaras were beating. Baba jee asked the Singhs to sing shabads of happiness as this was their wedding day and the wedding party was now moving. Baba jee and the other Singhs also gave away all the money they had to the needy. They arrived at Sree Darbaar Sahib and did parkarma. Once inside, they showered Sree Guru Granth Sahib with flowers and then did Ardaas. Baba jee standing before Satguru Granth Sahib spoke the following words, "True Emperor, protector of the poor! Your Khalsa is going now to marry the bride of Death. We are going to battle the Dushts. Satguru jee! May our Sikhee and our kesh stay intact through our final breaths."

ਹਰਿਮੰਦਰ ਕੇ ਹਜੂਰ ਇਮ ਖੜ ਕਰ ਕਰੀ ਅਰਦਾਸ I “ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਸੰਗ ਨਿਭੈ ਸੀਸ ਕੇਸਨ ਕੇ ਸਾਸ I੪੮I”

The Afghans in the meantime had began to move towards Sree Amritsar. They had prepared for a massive battle and brought a large army. They were wearing armour and metal helmets. They had decided to do battle in such a way that the Singhs would be killed but they themselves would incur minimal casualties. They had brought long weapons which could kill from a distance such as large guns.

Baba jee, after offering ardaas at Sree Darbaar Sahib, returned with the Singhs to Sree Akaal Takhat Sahib to listen to keertan and await the enemy. The keertanees began to recite keertan and the Singhs would ask that certain shabads they wanted to hear be sung. The GhoReeaa(n) shabads were again recited. In this way, the entire night passed in listening to keertan. At day break, the enemy had arrived.


The Afghans Arrive & The Battle Begins

The Singhs upon seeing the Afghan army came down from Sree Akaal Takhat Sahib. They bowed to their shastars (kirpaans, kataars and talwaars) and then grabbed them. Some Singhs grabbed very big sticks and others mounted horses. The Singhs vied to go ahead of each other and kept moving forward. The Singhs argued about who had the right to attain Shaheedee first. The Nishaan Sahibs were furling and the beat of nagaaraas was echoing. The Singhs were like grooms anxious to marry a beautiful wife and seeing the time come closer, becoming more and more excited.

Some Singhs then ran forward and began the battle. The Singhs would sprint forward and began to embrace Shaheedee and complete their weddings with death. The Singhs were surrounded on all four sides and the Afghans began to close in. Baba jee called out to all the Singhs, "Singhs! Step forward and embrace martyrdom! “ਹੋ ਸ਼ਹੀਦ ਪਗ ਅੱਗੈ ਧਾਰ I੫੭I”
If we step forward, our honour remains intact, if we step back, they will say we are retreating! Do not look for assistance anymore, just go forward! Now go forward and give your heads!" .

Hearing Baba jee's cry, the Singhs all charged forward, not one Singh took a step back.

ਹੋਹੁ ਸ਼ਹੀਦ ਅਬ ਹੈ ਦੇਰ ਕਹੀ I੬੫I ਤੌ ਲਗ ਗਿਲਜੋ ਔਰ ਆਇ ਪੜੇ I ਲੜ ਲੜ ਮਰੈ ਜਹੀਂ ਸਿੰਘ ਅੜੇ I ਨਾਂਹਿ ਪੈਰ ਕਿਨ ਪਿੱਛੈ ਮੋਰਾ I ਸਿੰਘਨ ਪੈਰ ਸੁ ਅੱਗੈ ਤੋਰਾ I੬੬I

They fell upon the Afghans like a lion on deer. The Singhs were all eager to become Shaheed as quickly as possible. They had no hope for life.

Baba jee again called out, "Khalsa jee! Become Shaheed and cross this world-ocean! Let us go to the court of Satguru jee and ask that the Afghans never attack here again and that the Khalsa should rule! What is the delay now? Fall upon the enemy!"

Wherever the Singhs stood their ground against the Afghans, they eventually fell. Afghan reinforcements also arrived. The Singhs never looked back, some Afghans even began to run away. Seeing this, Baba jee bellowed, "Don't let them go Khalsa jee! Stand and fight this Dharam Yudh!"

The Afghans did not understand what Baba jee was saying and were surprised to the see the Singhs run after them. They then trained their guns upon the Singhs. Many Singhs standing with Baba jee fell to the rain of bullets. Baba jee then took out his heavy Tegha and ran towards the enemy. He swung his Tegha with such force that it cut through the armour of the Afghans. Baba jee would aim for the face and neck where there was less armour. The Afghans all then began to cover their faces with their shields.

The Singhs seeing the cowardice of the Afghans threw aside their own shields and challenged, "look! We've thrown aside our shields, do you have the bravery to do the same? We'll take your blows without any shield, will you take ours?"

The Singhs continued to run forward and did not show any fear of death. They did not so much as look backwards. The Afghans continued to fall back and began to wonder why such a small group was not finishing and whether these few Singhs would cause their defeat. They could not bear the brunt of the Singhs' sword blows. They fell back and began to fire bullets and arrows.


Baba Jee's Shaheedee

Baba jee's body was pierced by many bullets and arrows and his wounds could not be counted. Some cut through his skin and others broke bones. But neither did the Singhs accept defeat nor would they acknowledge any pain. Baba jee's body was pouring blood like a spring. But Baba jee kept moving forward and was demanding Shaheedee and asking Guru Jee to keep his Laaj

"ਪੈਜ ਬਿਰਦ ਕੀ ਸਤਿਗੁਰ ਰਾਖੈ I ਲਾਜ ਨ ਲਾਗੇ" ਯੌ ਸਿੰਘ ਆਖੈ I "ਹਇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ"I ਬਾਰ ਬਾਰ ਸਿੰਘ ਮੰਗੈ ਜ਼ਰੂਰੀ I੭੭I

Baba jee was soaked in blood like he had just been playing Holi with colours. Eventually because of loss of blood, Baba jee became very weak. He could not walk anymore and became very tired. But with every ounce of strength in his being, he put one foot ahead of the other. He was careful that no one would say he retreated.

"ਮਤ ਕਤ ਆਖੈ ਜਗਤ ਕੋ ਸਿੰਘ ਮੁਯੋ ਮੁਖ ਫੇਰ ਪਿਛਾਹਿਂ I੮੦I

Baba jee called to the remaining Singhs, "Singhs! Do not shame the BaaNaa we wear! May our Shaheedees be perfect and may we fall in the battlefield!"

By this time, even more Afghan reinforcements arrived. The new Afghans surrounded the wounded Baba jee and pierced him with their long spears. Baba jee with great effort used his khanda to cut off the spears and the Afghans again fell back. Baba jee would not look back but the enemy had surrounded him and knocked him to the ground from behind with a blow from a spear. Baba jee fell to his knees. Baba jee thought in his mind, "I cannot let go of my khanda. If I let it go, the enemy may consider me helpless and not attack.

I will not be able to become Shaheed and my wish will not be fulfilled. If I do not take care of this moment, who knows if I ever get the opportunity for Shaheedee again?"

Baba Jee kept fighting even after falling on his knees and never let go of his Talvaar

ਸਿੰਘ ਸੁ ਗਿਰਯੋ ਗੋਡਨ ਕੇ ਭਾਰ I ਤਊ ਨ ਛੋਡੀ ਸਿੰਘ ਤਲਵਾਰ I ੮੧I

Baba jee then again raised his khanda and called to the Afghans, "Come! Try to take my head!" He put his head forward like an offering. Again the enemy surrounded him and fighting on his knees, Baba jee was beheaded by the enemy and in this way attained Shaheedee.

ਅਬ ਧੜ ਤੈ ਸੀਸ ਉਤਰਾਈਐ ਕੋਇ ਝਲ ਤਿੱਖੀ ਤਲਵਾਰ I ੮੨I

Baba jee's vow was completed , he offered his Sis in the same fashion as Sree Guru Tegh Bahadur Jee.

ਦਯੋ ਸੀਸ ਉਨ ਆਗੈ ਨਿਵਾਇ I ਜਿਮ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਗੁਰ ਕੀਓ ਦਾਇ I੮੩I

Shaheed Khalsa

The enemy rejoiced at the Shaheedee of Baba Gurbaksh Singh jee and shouted out slogans in relief. The Khalsa too rejoiced at the Shaheedee of Baba jee in its own way. Shaheed Khalsa was waiting in anticipation of Baba Gurbaksh Singh Jee.

ਸ਼ਹੀਦਨ ਕੈ ਮਧ ਭਈ ਵਧਾਈ I ਹੁਤੇ ਉਡੀਕਤ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਭਾਈ I

Baba Gurbaksh Singh jee was received in Grandeur and carried on royal carriage with Shaheed Khalsa wearing Blue and holding Nishan Sahibs and Nagarey.

ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਿਗਾਰੈ ਸ਼ਹੀਦਨ ਫੜੇ I ਨੀਲੇ ਬਾਣੇ ਪਹਿਰ ਸੁ ਖੜੇ I ੮੬I


The Aftermath

Night fell and the Afghans were in shock after seeing such a bloody battle. They set up camp near the Bhangi fort and fell into a deep sleep. The Singhs in the area though rose at night and attacked the camp. The Singhs stole horses and slaughtered the Afghans. The remaining Afghans could not sleep and at daybreak, quickly ran from the area.

The same night, some Singhs came to the scene of the battle to see what had happened. They saw the headless bodies of the Singhs and many many Afghans. The Singhs decided to make one big pyre and cremate all the bodies together. Behind Sree Akaal Takhat Sahib, a lot of wood was gathered and all the bodies were cremated together. Degh was distributed and the Singhs celebrated as though a great wedding had taken place. The whole Panth was saying Dhan Dhan

ਧੰਨ ਧੰਨ ਪੰਥ ਸਭੋ ਉਸ ਆਖੈ I ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸਭ ਧਨ ਉਸ ਭਾਖੈਂ I

The Khalsa decided to erect a Shaheed Ganj in memory of Baba Gurbaksh Singh and the rest of the Singhs. This place was seen by many to have a very strong presence of Kala and nothing would seem to come near it.

ਐਸੀ ਕਲਾ ਉਸ ਜਗਾ ਹੋਈ I ਭੂਤ ਦਰਸ ਤਹਿਂ ਰਹੈ ਨ ਕੋਈ I


Baba jee's Shaheedee was glorious and indeed, the Afghan power did begin to fall after this point. The Panth believed that Baba Jee’s benti was heard at the feet of Guru Jee, within a few years, the Sikhs began to rule Punjab and the Sikh Kingdoms were established.

ਜਬ ਸਤਿਗੁਰ ਬਚ ਸਿੰਘ ਲਏ ਮੰਨ I ਤਬ ਹੀ ਭਯੋ ਖਾਲਸਾ ਧੰਨ I੧੦੫I

Source: Pracheen Panth Parkaash by Rattaan Singh Bhangoo


2 Comments

 1. b singh australia February 1, 2010, 8:02 pm

  thanks very nice waheguru

  Reply to this comment
 2. daljit singh khalsa stockton December 4, 2010, 12:12 pm

  dhan guru dhan guru piare,
  parnaam shaheedan noo.

  Reply to this comment
 

Disclaimer: Panthic.org does not necessarily endorse the views and opinions voiced in the feedback from our readers, and cannot be held responsible for their views.

Background and Psyche of Anti-Sikh Events of 1984 & the RSS : Video Interview with Bhai Ratinder Singh

Akaal Channel's interview with Panthic.org Senior Editor Bhai Ratinder Singh regarding anti-Sikh events in 1983, and 1984 in Indore Madhya Pardes and the RSS Psyche
Read Full Article


RECENT ARTICLE & FEATURES

ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅਦੁੱਤੀ ਯੋਧਾ - ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ‘ਦਿੱਲੀ’

 

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਈ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਵਤੀਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਤੁਰ ਪਏ ਸਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਵੀ ਥਰ੍ਹ ਥਰ੍ਹ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ...

Read Full Article

Sant Giani Baba Mohan Singh Ji - Head of Bhinder Kalan Samperdai Passes Away

 

Sant Giani Mohan Singh Ji, the saintly centenarian head of the Bhindra Samperdai, has attained Akal Chalana, leaving his mortal body to merge with Akal Purakh Sahib. The revered Giani Ji headed the religious seminary (Taksal) for over half a century. ...

Read Full Article

Operation Blue Star: The Launch of a Decade of Systematic Abuse and Impunity

 

In June 1984, the Indian Army attacked Harmandir Sahib, popularly known as the Golden Temple, as well as over 40 other gurdwaras (Sikh places of worship) throughout Punjab. The attacks, codenamed “Operation Blue Star,” killed thousands of civilians trapped inside the gurdwaras. This assault marked the beginning of a policy of gross human rights violations in Punjab that continues to have profound implications for the rule of law in India....

Read Full Article

ਜਾਪੁ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਛੰਦ-ਵਿਧਾਨ

 

ਜਾਪੁ ਸਾਹਿਬ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਆਰੰਭਿਕ ਰਚਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ’ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿਤ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੰਦ-ਗਤ ਵਿਵਧਤਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਛੰਦ-ਬੱਧ ਵਿਵਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚਾ ਗ੍ਰੰਥ ਇਕ ਸੌ ਚਾਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਛੰਦ-ਰੂਪਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਸਮੁੱਚੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚ ੧੪੦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਛੰਦ-ਰੂਪ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਵੰਨਗੀ ਪੱਖੋਂ ਮਾਤ੍ਰਿਕ, ਵਰਣਿਕ ਅਤੇ ਗਣਿਕ ਤਿੰਨਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਛੰਦ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹਨ। ...

Read Full Article

ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ : ਭਾਸ਼ਾਈ ਰੂਪ

 

ਹੱਥਲੇ ਪਰਚੇ ਵਿਚ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਆਕਰਨਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਜਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੱਧਕਾਲ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕਿਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਤਹੀ ਅਵਲੋਕਣ ਗੁਰਮੁਖੀ ਔਰਥੋਗ਼੍ਰਾਫ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਇਸ ਰਚਨਾ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਔਰਥੋਗ਼੍ਰਾਫ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।...

Read Full Article

ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ : ਸੁਰਤ-ਸੰਚਾਰ

 

ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਿਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪਹਿਰ ਗਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਭਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਗਉਡ਼ੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਸਿਰਜਤ ਜਾਂ/ਅਤੇ ਸੰਪਾਦਿਤ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦਾ ਆਰੰਭ ਆਦਿ ਜੁਗਾਦਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਵਾਲੇ ਸਲੋਕ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਰਣਨ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਖਾਂ ਦੀ ਮਣੀ ਹੈ...

Read Full Article

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ : ਕਾਵਿ-ਕਲਾ

 

ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਕੀ ॥ ਪਾਤਸਾਹੀ ੧੦ ॥ ਪ੍ਰਿਥਮ ਭਗੌਤੀ ਸਿਮਰਿ ਕੈ ਗੁਰੁ ਨਾਨਕ ਲਈਂ ਧਿਆਇ ॥...

Read Full Article

ਪੁਸਤਕ ਸਮੀਖਿਆ - ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ

 

ਲੇਖਕ ਐਸ.ਐਮ.ਮੁੱਸ਼ਰਿਫ਼ ਸਾਬਕਾ ਆਈ.ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੁਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੋਜੀ ਲੇਖਕ ਵਜੋਂ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਭਰਪੂਰ ਕਲਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪਲੇਠੀ ਕਿਤਾਬ ''ਕਰਕਰੇ ਦਾ ਕਾਤਲ ਕੌਣ?, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚੇਹਰਾ'' ਲਿਖ ਕੇ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇਸ਼-ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। | ...

Read Full Article

ਰੰਘਰੇਟਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬੇਟਾ : ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਚਿਤਰਿਆ ਭਾਈ ਜੈਤਾ

 

ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੂੰ 'ਰੰਘਰੇਟਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬੇਟਾ' ਕਹਿ ਕੇ ਵਡਿਆਇਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਰਾਤਰ ਚਿੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜੈਤਾ, ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਇ ਨੂੰ ਨੌਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੀਸ ਭੇਂਟ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉੱਘੇ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਚਿੱਤਰ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਉੱਭਰੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਰਚਨਾ।...

Read Full Article